Wat is K'do?

Een uniek project in Antwerpen.

Scholengroep GO! Antwerpen startte vanaf 1 september 2011 met een nieuwe basisschool waar muzische vorming voorop staat. Er is een sterke kruisbestuiving tussen de academie voor deeltijds kunstonderwijs en de nieuwe basisschool. Tijdens de schooluren ontdekken de kinderen verschillende kunstzinnige talen zoals muziek, woord en dans. Na de schooluren kunnen de kinderen zich in de academie verder verdiepen in een kunstdiscipline. Muze en rede, de oude Grieken wisten al dat beide nodig zijn voor een harmonische ontwikkeling van verstand en gevoel. Vandaag wordt er teveel vertrokken van een eenzijdige intellectuele ontwikkeling. Alleen de rede komt aan bod. Onze school voegt daar kunst aan toe. Kunst stelt vragen. Kunst stimuleert de fantasie. Kunst laat kinderen zoeken naar nieuwe mogelijkheden en invalshoeken.

Klik hier om meer te weten te komen over scholengroep GO! Antwerpen.

logo groot
Voor wie?

Dit is een school voor iedereen. Muzische vorming en kunsteducatie geven alle kinderen de mogelijkheid om zichzelf uit te drukken. Op school gaan we speels om met audiovisuele taal, beeldtaal, klanktaal, lichaamstaal en woordtaal.

 

Inspirerende omgeving.

Een brede school: leren in een inspirerende omgeving.

Wij werken samen met externe partners voor muziek, woord, dans en beeld. Deze samenwerking zorgt voor een unieke schoolomgeving waar onze leerlingen kansen krijgen om kunst in al haar vormen te ontdekken én te beoefenen. In de basisschool maken de leerlingen uitgebreid kennis met de verschillende muzische expressievormen zoals  theater, dans, beeldende kunst, muziek,… Hier wordt de creativiteit van de leerlingen aangewakkerd. We begeleiden ze bij het zelf zoeken, zelf bedenken en zelf uittesten van nieuwe ideeën. We vertrekken vanuit de ervaringen en de leefwereld van de kinderen en laten ze door te schilderen, dansen, zingen, musiceren… ontdekken hoe ze hun leefwereld zelf vorm kunnen geven. De nadruk ligt hierbij in de eerste plaats op het proces en niet op het eindproduct. De leerlingen worden niet opgeleid tot kunstbeoefenaars maar ontwikkelen hun creativiteit, inzicht en verbeelding.

KASKA (Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen) biedt de leerlingen de kans om na de schooluren extra lessen beeld (tekenen en schilderen). Door de samenwerking met Ma-GO! kunnen wij de leerlingen onderdompelen in muziek en dans, CLAC organiseert binnen K’do percussielessen. Deze samenwerking is van groot belang voor onze school, want het schenkt onze leerlingen extra ontwikkelingsmogelijkheden. De lessen worden gegeven aansluitend bij de schooluren tegen een bescheiden prijs. Deze lessen worden aangeboden vanaf het 1ste leerjaar.

Kunst doet ontdekken

Stimulansen aanbieden

In onze school staat het muzische leren en de muzische vorming voorop. Muzische vorming verwijst naar de oude Grieken waar Apollo, de god van de Rede, werd bijgestaan door de Muzen, de godinnen van kunsten en wetenschap. Muze en rede samen hielpen de mens tot een harmonische ontwikkeling van verstand en gevoel. Vandaag vertrekken we veel te vaak van een eenzijdige ontwikkeling van de rede. Nochtans hebben we in onze snel veranderende wereld dikwijls behoefte aan heel andere vaardigheden dan alleen ons geheugen en de traditionele schoolkennis.
Onze kinderen moeten probleemoplossend kunnen denken, ze moeten goed kunnen communiceren en samenwerken met anderen, ze moeten snel inzicht leren ontwikkelen in moeilijke situaties en ze moeten nieuwe, inventieve oplossingen vinden voor allerlei problemen… kortom ze moeten heel creatief zijn. Deze vaardigheden worden actief ontwikkeld in onze school.

Onze leuze is dan ook “Muzische vorming dient niet om kunstenaar te worden, maar om een compleet mens te zijn”.

We bieden aan kinderen stimulansen om doorheen de kunsten de creativiteit in het dagelijkse leven te vergroten. In kunst zoek je naar andere dimensies, je kijkt anders naar dingen. Kunst zegt iets over de wereld rondom ons, je leert omgaan met verschillende meningen en visies. Kunst stelt vragen. Als je kunst maakt, ga je zelf op zoek naar nieuwe mogelijkheden en wordt je fantasie en verbeelding gestimuleerd. Want zoals de beroemde wetenschapper Einstein het in de vorige eeuw al treffend verwoordde ‘Verbeelding is belangrijker dan kennis. Kennis is begrensd en verbeelding omarmt de hele wereld.’

(Deze visietekst vertrekt vanuit het “Leerplan muzische vorming van het GO!” en “De Muzen van Kunst in Zicht”, An Joseph en Leen Thielemans, 2006.)

Anders leren kijken.
Kunst geeft je een ander zicht op de wereld. Iedereen is anders en iedere cultuur en ieder tijdperk heeft zijn eigen kunstuitingen en visies. Je leert open te staan voor andere manieren van denken, voelen en zijn. Kennismaken met cultuur in al haar vormen en domeinen leert kinderen om anders te kijken naar dingen. Deze nieuwe blik nemen ze op in hun eigen denken en doen. Ze leren een zachtere, meer genuanceerde wereld ontdekken.

Diversiteit is een rijkdom.
Kunst is een vorm van communicatie. Samen dansen, samen musiceren, samen spelen… voor een publiek. Je leert samenwerken om een resultaat te bereiken. Door kunst ontwikkel je sociale vaardigheden en mondigheid. Je leert spreken over wat je ziet of hoort en je eigen mening en indrukken te verwoorden, zonder elkaar te kwetsen. Je kan de ander zijn kwaliteiten ontdekken en ervaart dat diversiteit een rijkdom is. Samen dingen maken is samenwerken met respect en openheid voor elkaar. Je leert ook kritisch om te gaan met beeld- en klanktaal. De media, internet, reclame, slogans… je leert ze kritisch te evalueren. Zo ontwikkel je een eigen persoonlijke smaak en mening.

Voor iedereen.
Onze muzische school is een school voor iedereen. Iedereen heeft zijn eigen creativiteit en eigen talenten. Sociale achtergrond, moedertaal, afkomst, culturele achtergrond, religie… het zijn zaken die dikwijls een hindernis vormen in een gewone schoolloopbaan. Muzische vorming en kunsteducatie geeft aan alle kinderen de mogelijkheid om zichzelf uit te drukken. Je leert je eigen ervaringen en leefwereld te integreren. Een eigen persoonlijkheid vormen vertrekkende van je achtergronden en de wereld rondom je.

Creatief verruimen.
Klanken, kleuren, lijnen, bewegingen, vormen, gevoelens en impressies kunnen kinderen aanzetten tot het creatief verruimen van hun eigen persoon en hun eigen wereld. De zoektocht naar innerlijke waarden verloopt bij elk individu verschillend. Kinderen hebben hierbij hulp en begeleiding nodig.
In onze muzische school zetten we volop in op persoonlijkheidsontwikkeling. Intelligentie bestaat niet alleen uit kennis, dat weten we ondertussen al langer. De prestatiedrang en de eenzijdige nadruk op het cognitieve in onze maatschappij staat de creativiteit en een evenwichtige persoonlijkheidsontwikkeling maar al te vaak in de weg.

Kunst leert je dat je altijd moet blijven zoeken, voelen, ontdekken, verwonderd zijn… Leren en leven is in de eerste plaats genieten van wat er allemaal mogelijk is. Jezelf ontwikkelen tot een volwaardige, kritische, verantwoordelijke en mondige mens in een veranderende wereld en steeds opnieuw je verbeelding leren gebruiken.

Het proces is belangrijk.
In de basisschool maken de leerlingen uitgebreid kennis met de verschillende muzische expressievormen zoals theater, dans, beeldende kunst, muziek… Hier wordt de creativiteit van de leerlingen aangewakkerd. We begeleiden ze bij het zelf zoeken, zelf bedenken en zelf uittesten van nieuwe ideeën. Door contact met kunst leren ze een eigen wereld creëren. We vertrekken vanuit de ervaringen en de leefwereld van de kinderen en laten ze door te schilderen, dansen, zingen, musiceren… ontdekken hoe ze hun leefwereld zelf vorm kunnen geven. De nadruk ligt hierbij in de eerste plaats op het proces en niet op het product. De leerlingen worden niet opgeleid tot kunstbeoefenaars maar ontwikkelen hun creativiteit en inzicht.

Leren uitdrukken.
Daarnaast krijgen ze ook de kans om zich verder te verdiepen in één of meerdere kunstdisciplines.  Ze leren stap voor stap een nieuwe taal ontdekken, een vaardigheid ontwikkelen door te oefenen, te herhalen, te verbeteren… Ze leren zich uitdrukken in een melodie, een beweging, een gebaar… Ze leren samen werken naar een voorstelling. Ze leren zelfverzekerd in de spotlights staan. Ze ontwikkelen een nieuwe, persoonlijke, artistieke taal gewoon voor hun plezier of wie weet misschien worden het wel kunstenaars?!

Ervaringsgericht

The best of both worlds

Het is niet de bedoeling om van K’do een methodeschool of erkend ervaringsgericht onderwijs te maken, maar wel om een brug te slaan tussen het klassieke onderwijs langs de ene kant en het methodeonderwijs aan de andere kant. Zo kunnen we ‘the best of both worlds’ samen brengen. Kinderen leren door te doen, te ervaren, te observeren, …

We moeten de kinderen durven los te laten en ze zelf hun eigen weg te laten zoeken. Dit kan het welbevinden en betrokkenheid van de kinderen verhogen. Dit doen we op verschillende manieren: kinderen kunnen dagelijks in dialoog gaan met elkaar in de kring, projecten en thema’s uit de kinderen laten komen, hoeken-en contractwerk, elk kind op niveau onderwijs aanbieden…

Eindtermen
Ontwikkelingsdoelen en eindtermen

Het departement onderwijs geeft aan dat kleuters en leerlingen bij hun overgang naar de lagere school of naar het secundair onderwijs de ontwikkelingsdoelen en eindtermen moeten behalen. Dit zijn vooraf bepaalde doelstellingen van de vaardigheden, kennis en attitudes die de leerlingen moeten verwerven en beheersen. Ook onze school tracht deze voor alle kinderen te realiseren. Onze leerlingen krijgen dezelfde leerstof aangeboden maar wij trachten deze vanuit een ander standpunt te benaderen. Hiervoor vertrekken wij vanuit de leefwereld van de kinderen. Het is bewezen dat kinderen die op een speelse en creatieve manier de leerstof krijgen aangeboden, deze ook gemakkelijker zullen opnemen.

Kijk op de wereld

Ook al proberen wij doelen te bereiken via een creatieve aanpak, wil dit niet zeggen dat onze leerlingen allemaal kunstenaars moeten worden. Even goed willen wij leerlingen zien doorstromen naar het beroeps- en technisch onderwijs of naar een algemene secundaire richting. De kinderen zullen gewoon een brede waaier van kunstvormen en kunststromingen aangeboden krijgen, die hun wereld zal vergroten en hun kijk op de wereld zal verbreden. Ze krijgen de kans om op zoek te gaan naar hun talenten…. En als daar een toekomstige kunstenaar tussen zit, hopen wij een stukje bij te dragen tot het ontwikkelen van zijn of haar talenten.

Zorg

Ons zorgbeleid is erop gebaseerd om leerlingen en leerkrachten de nodige ondersteuning te geven in het behalen van de eindtermen. De klasleerkracht wordt zoveel mogelijk ondersteund om in te kunnen spelen op de noden én de talenten van elk kind. Op het einde van de rit krijgen onze leerlingen dezelfde genormeerde testen, net als alle andere Vlaamse scholen, om te bepalen of de ontwikkelingsdoelen en eindtermen behaald zijn op het einde van de derde kleuterklas of het zesde leerjaar.

Muzisch na de lessen

Voor alle kinderen van de lagere school is er na de schooluren de mogelijkheid om extra muzische lessen te volgen.

KASKA (Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen) biedt de leerlingen de kans om na de schooluren extra lessen beeld (tekenen en schilderen). Door de samenwerking met Ma-GO! kunnen wij de leerlingen onderdompelen in muziek en dans, CLAC organiseert binnen K’do percussielessen. Deze samenwerking is van groot belang voor onze school, want het schenkt onze leerlingen extra ontwikkelingsmogelijkheden. De lessen worden gegeven aansluitend bij de schooluren tegen een bescheiden prijs. Deze lessen worden aangeboden vanaf het 1ste leerjaar.

Deze lessen vallen buiten de gewone schooltijd, zijn niet verplicht en gaan door in de klassen van de lagere school.

Diversiteit/genderneutraliteit

Genderneutrale toiletten

In onze school hebben wij geen toiletten voor jongens of meisjes. Elk toilet heeft een logo van genderneutraliteit. Je kiest dus waar je naar het toilet gaat.

 

Wij vieren ouderdag!

De traditionele moeder- en vaderdag schaften we een aantal jaren geleden af. Wij vieren ‘de dag van de ouder’ in oktober. Waarom? Het is in deze tijd niet meer zo dat elk kind een moeder en een vader heeft. Wij willen openstaan voor kinderen uit verschillende soorten gezinnen.

 

Genderneutrale aanpak in de klas

Op dagdagelijkse basis hanteren wij een genderneutrale aanpak in onze lessen en in relatie met onze kinderen. We willen elk kind optimale ontplooiingskansen bieden en ze met een open geest naar de wereld laten kijken.

 

Diversiteit in onze bib

Bij het aankopen van boeken in onze schoolbibliotheek proberen wij rekening te houden met diversiteit.

 

Genderneutraal speelgoed

Niet enkel jongens spelen met autootjes, niet alleen meisjes spelen met poppen.  Wij zorgen dat een meisje ook eens met een fleurig autootje kan spelen en dat er stoere poppen zijn voor jongens.

 

Wil je meer weten? Lees dan zeker het artikel van Klasse.

Of bekijk de aflevering van Sara in Genderland.